Bemutatkozás

„Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt,
inkább a tudást, mint a színaranyat!”

(Példabeszédek könyve 8,10)

2013-ban alapította intézményünket a Váci Egyházmegye Ordináriusa. 2020-tól az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) fenntartásában és működtetésében szervezzük pedagógiai életünket, mint többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai és iskolai intézményegységgel.

Gyermek és tanulólétszámunk összesen 700 fő feletti. Közel fele vidékről jár be. Sokan már az alsó tagozatot is itt kezdik. Hátrányos helyzetű tanulóinknak aránya alacsony. Szécsényi óvodánk 7 csoportjába 175 gyermek jár, Nógrádsipeken 1 csoport működik. Az általános iskolában 430 gyermek tanul. Az átlagos csoportlétszám 24,7 fő. A gimnázium tanulólétszáma 120-130 fő. 80%-uk intézményünk általános iskolájából érkezik.

Óvodai feladatellátási hely

Óvodai intézményegységünk két telephellyel működik. A Szécsényi Óvoda épületét 2010-ben korszerűsítették. Új épületszárnnyal, kiszolgáló helyiségekkel, tornateremmel, fejlesztő szobával, szabadtéri fedett foglalkoztatóval egészült ki. Fejlesztő-logopédiai szobáink nyugodt körülményeket biztosítanak az egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások megvalósulására. Az épületben található sószoba jól szolgálja az asztmás, allergiás, légúti betegségek megelőzését, kezelését. A gyermekek részére a kinti szabad játékot, levegőzést, tágas, ligetes, füves és szilárd burkolati résszel rendelkező játéktér biztosítja. Sokféle mozgásfejlesztésre alkalmas játszótéri eszköz és egy nagyméretű tornaszoba biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését, fejlesztését. A fedett udvari rész rendezvények lebonyolítására nyújt lehetőséget minden évszakban. A Nógrádsipeki Telephely épülete és udvara az Önkormányzat gondoskodásának köszönhetően szépen karbantartott, gazdagon felszerelt.

 

Szécsényben 7, Nógrádsipeken1 vegyes életkorú csoportunk működik. Óvodánk szeretetteljes, elfogadó, családias, katolikus értékeken alapuló légkörével, a szabadjáték, a néphagyományőrzés eszközeivel és vallási neveléssel segíti a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését. Az óvoda pedagógiai programja a keresztény ünnepek (advent, karácsony, vízkereszt, hamvazószerda, nagyhét, húsvét) és a népi hagyományok (Mihály napi vásár, szüreti ünnepség és terményáldás, Szent Márton napi vigasság, Szent Miklós ünnepe, lucázás, betlehemezés, balázsáldás, pünkösdölő) megtartására és megismerésére helyezi a hangsúlyt. A katolikus értékrenden alapuló nevelésünkkel a családok segítségére kívánunk lenni gyermekeik nevelésében. Nevelésünk egészét átszövi a hitéletre nevelés. A gyerekek, életkori sajátosságaikhoz igazodóan hittan foglalkozásokon, templomlátogatásokon, ovis zarándoklaton is részt vesznek. Az óvodás évek alatt gyermekeink szokásai, lelkülete, egész személyisége, kommunikációja, viselkedése katolikus szellemű formálódása valósul meg.

Gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező, szakképzett óvodapedagógusok és dajka nénik várják és látják el a gyerekek magas szintű óvodai ellátását, nevelését.  Nagy figyelmet fordítunk nem csak a felzárkóztatásra, hanem a tehetséges gyerekek képességkibontakoztatására is. Ennek speciális lehetőségei: drámajáték, népi játék, néptánc, zene-ovi, logikai tehetségműhely, ovifoci, ovi torna,  amelyeket többségében szakképzett pedagógusaink végeznek. Óvodánk, miközben teljesíti óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő szerepét, megalapozza a gyermekekben a következő életszakaszra (a kisiskolás korba) való átlépéshez szükséges  tanulási képességeket.

Iskoláink

Az általános iskola épületét 2009-ben újították fel. Teljes körű energetikai korszerűsítést, burkolatcserét, festést, gépészeti felújítást hajtottak végre. A tanórai foglalkozásokat osztálytermekben tartjuk. Korszerű természettudományi előadó, rajz-, technika-, informatika szaktanterem és egy 12000 kötetes könyvtár is segíti tanulási folyamatot. Valamennyi tantermünkben interaktív tábla vagy projektor áll a diákok és tanárok rendelkezésére. A testnevelési órák megtartására biztosítja egy tágas tornaterem, egy modern, többfunkciós rekortán sportpálya, szabadtéri kosárlabdapálya műfüves labdarúgópálya és egy játszótér is. Iskolánkba lépve, vendégeinket egy nagy közösségi tér, a rendezvényeinknek helyszínt biztosító aula fogadja.

 

2020. szeptember 1-jétől áll rendelkezésünkre a gimnáziumi és tornatermi telephelyünk, korszerűen felújított és bővített épülete. Az oktatást  interaktív táblákkal felszerelt tanteremekben, és 4 szaktanteremben (természettudományi labor, informatikai- és idegen nyelvi szaktanterem, művészetek- és társadalomtudományi szaktanterem), csoportszobában és egy sportcsarnok méretű tornateremben szervezzük.

Pedagógiai célok, feladatok

Az iskolának a tudás, az ismeretanyag átadásán túl készségeket, képességeket is fejlesztenie kell. Ez az átélés, a megtapasztalás, az azonosulás útján valósul meg. Ezért igen sok közösségi rendezvényt szervezünk tanulóink számára. Lelki napok, sport- és egészségnapok, kirándulások, farsang, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények, ünnepségek, megemlékezések, osztályszintű rendezvények, táborok gazdagítják iskolánk életét. A megszokott tanórai keretek mellett más szervezésben is biztosítsunk élményekhez társított ismeretátadást. Tanulóink rendszeresen vesznek részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon, könyvtári órákon, rendhagyó biológia- és történelemfoglalkozásokon, filharmóniai előadásokon, színházi- és meseelőadásokon, tanulmányi kirándulásokon, pályaorientációs és szakmai látogatásokon. Szervezünk számunkra drogprevenciós, anti-diszkriminációs foglalkozásokat, bűnmegelőzési előadásokat. Ezekbe a folyamatba gyakran vonunk be külső szakembereket és gyakran szervezzük a foglalkozásokat az iskola falain kívülre. Tanulóink fejlődését  gyógypedagógusunk és több fejlesztőpedagógus is segíti fejlesztő foglalkozások vezetésével.

Utazó pszichológusi hálózat működtetésével egyéni megsegítést biztosítunk beilleszkedési  és magatartási problémákkal küzdők számára, továbbá mese- és művészetterápiás, valamint önismereti és önbizalmat fejlesztő foglalkozásokat tartunk heti rendszerességgel a 6. évfolyam tanulóinak, csoportos formában.

2016-ban vezettük be a családi életre nevelés programot (CSÉN). A foglalkozás célja a harmonikus családi minta közvetítése, családi közösségek megbecsülése, a helyes önértékelés és szocializáció, a közösségi értékek közvetítése. A kéthetente tartott foglalkoztatásokat a 3. évfolyamtól szervezzük tanulóinknak. 2022-től veszünk részt a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett „Aktív iskola program” megvalósításában. A program a tanulói fittségi állapot, erőnlét megerősítését, illetve a diákok testnevelés órán kívüli, mindennapi testmozgásának növelését tűzi ki célul. Az akcióprogramok között szerepelnek sportnapok, sportfesztiválok, témahetek, iskolai tömegsport foglalkozások, sporttáborok szervezése.

Iskolánk 2020 óta az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye”. A címet olyan intézmények kaphatták meg, amelyek készek megosztani működő jó gyakorlataikat, programjaikat, és ezzel a tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését. Iskolánk három programmal vesz részt ebben a folyamatban: családi életre nevelés, mozgásterápiás fejlesztő foglalkozások, drogprevenciós foglalkozások.

Hitélet

Egyházi fenntartású katolikus iskolaként tanulóink – tantárgyi keretben – heti két órában tanulnak hittant. A közösségi hitéletet erősítik a település plébániatemplomában tartott ünnepi szentmisék, a havi rendszerességgel szervezett diákmisék, az adventhez és nagyböjthöz kötődő lelki napok, a hetente megtartott hétindító lelki percek, a ferences testvérek jelenléte. Az iskola kulturális életének is alapját képezi a vallásosság. Minden évben készülünk pásztorjátékkal, betlehemezéssel, passiójátékkal. Emellett zarándoklatokat, hittantáborokat szervezünk, bekapcsolódunk az egyházközség életébe.

Tanórai sajátosságok

Iskolánkban nem lehet erkölcstant választani, mindenki hittant tanul. A tanulók emelt óraszámban tanulják a matematikát, magyar nyelv- és irodalmat, valamint az idegen nyelvet. Utolsó két évben a gimnazisták emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon vesznek részt heti két-két tanórában az általuk választott tantárgyakból.

Eredményeink

Tanulóinknak 15%-a kitűnő. Alsó tagozaton többen, középiskolában kevesebben. Az eltelt 10 évben nyolcadikos tanulóink több mint 60%-a nyert felvételt gimnáziumba. Iskolaelhagyó nem volt, mindenki tovább tanult. Gimnazistáink kétharmada tanul tovább diplomát adó felsőoktatási intézményben. Közel fele nyelvvizsgával hagyta el az iskolát.

Kompetenciaméréseink megegyeznek az országos átlaggal, a kisvárosi általános iskolák átlagánál viszont magasabb. 2016-ban a 10. évfolyamon mért szövegértés eredménye alapján bekerültünk a kiemelkedő teljesítményű iskolák közé.

Diákjaink számos tanulmányi versenyen vesznek részt. Rendszeres résztvevői vagyunk a megyei díjátadó ünnepségeknek. Számos országos helyezéssel is rendelkezünk általános- és középiskolai versenyen egyaránt.

Egyéb foglalkozások

A 16 óráig tartó foglalkozásokat alsó tagozaton napközis ellátás szervezésével biztosítjuk. Ugyanakkor támogatjuk, hogy a gyermek más oktatási intézmény (művészeti iskola) és oktatással foglalkozó egyesületek (sportegyesületek) szervezésében egyéb foglalkozásokon vegyenek részt. A napközit az osztály tanítói vezetik – napi váltásban -, hiszen a délelőtti foglalkozásokhoz kapcsolódó ismereteket az ott tanító pedagógusok tudják a leghatékonyabban elmélyíteni.

A felsős tanulók számára tanulószobai foglalkozásokat, fejlesztő órákat, szakköröket, szervezünk. Számos sportági foglalkozást tartunk önállóan és sportszövetséggel szerződve: labdarúgás, röplabda, kosárlabda, íjászat. Sokan énekelnek iskolánk kórusában.

Zárszó

Büszkék vagyunk gyermekeinkre és a velük foglalkozó pedagógusokra. Hisszük, hogy keresztény lelkülettel – egy gyönyörű isteni terv részeként – egymásra figyeléssel, magas szintű szakmai munkával a szépre és jóra fogékony, művelt személyiségeket nevelhetünk.