Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Számukra a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

Az alábbiakban rövid tájékoztatót olvashatnak az iskolai közösségi szolgálatról:

1. Törvényi háttér

Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Kormányrendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény).

1.      A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (15.) bekezdés)

„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.” (Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés)

2.      A Nemzeti Alaptantervben (és így a helyi tantervekben is) a fejlesztési területek – nevelési célok között szerepel: felelősségvállalás másokért, önkéntesség, szociális kompetencia

3.         A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés. Tehát az iskolai közösségi szolgálat nem önkéntes, hanem kötelező. Alapvetően nem munka, hanem szolgálat, rászorultakat segítő tevékenység.

2. Előírások, betartandó szabályok

•          50 órát kell teljesíteni (egy óra 60 perc), melyből legfeljebb 5 óra felkészítő és legfeljebb 5 óra lezáró foglalkozás, 40 óra pedig maga a szolgálat (a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe)

•          tanórán kívüli (egyéni vagy csoportos) tevékenység

•          a 9-11. évfolyamon folyamatosan elosztva javasolt megszervezni

•          8 területen végezhető:

1. egészségügyi,

2. szociális és jótékonysági,

3. oktatási,

4. kulturális és közösségi,

5. környezet- és természetvédelmi,

6. katasztrófavédelmi,

7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

8. egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatott tevékenység.

•          alkalmanként 1-3 óra számolható el (életkortól függetlenül, tanítási napon és azon kívül is)

Ettől eltérően figyelembe kell venni, hogy

  • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
  • 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
  • 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

 

3. Konkrét feladatok

a. Az iskola feladatai:

•          a közösségi szolgálat megszervezése (segíti a tanulót a választásban, rendelkezésére bocsátja a jelentkezési lapot, együttműködési megállapodást köt a befogadó szervezettel, megszervezi a felkészítő és lezáró foglalkozásokat)

•          a digitális naplóban, a törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök dokumentálja az adott tanévben teljesített közösségi szolgálat óraszámát, amely óraszámot a közösségi szolgálat koordinálásával megbízott személy szolgáltatja a tanuló által leadott igazolások és/vagy a tanuló által vezetett napló alapján.

•          a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Az iskolában a közösségi szolgálat koordinálásával megbízott személy:

Ludányiné Bella Szilvia igazgatóhelyettes

 

b. A tanuló feladatai:

•          tájékozódik, lakókörnyezetében keresi a lehetőségeket és választásáról tájékoztatja az iskolát (mindenekelőtt a közösségi szolgálat koordinálásával megbízott személyt, aki jelentkezési lapot biztosít a tanuló részére)

•          felveszi a kapcsolatot a kiválasztott befogadó szervezettel

•          jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a választott területe(ke)t, lehetőség szerint a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát

•          a tanuló köteles szolgálati naplót vezetni,

amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, amelyet az adott szervezet megbízottja aláírásával és bélyegzőjével ellátott    (a napló formátuma a digitális naplóból nyomtatott és minden tanuló a számára kinyomtatott formátumot használja)

és/vagy
a tanuló köteles a befogadó szervezettől a szolgálat végzéséről igazolást kérni,

amelyen igazolják számára, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott a tanuló.

 

c. A szülő feladatai:

•          együttműködik az iskolával: támogatja és segíti gyermekét a közösségi szolgálat teljesítésében, és ezt a jelentkezési lapon aláírásával is megerősíti.

 

4. Együttműködő szervezetek

A közösségi szolgálatot az iskola által aláírt, folyamatosan bővülő együttműködési megállapodásokban rögzített szervezeteknél lehet teljesíteni.

Az iskolai közösségi szolgálat együttműködő szervezeteinek jegyzéke, amelyekből a tanuló választhat: 

Közösségi szolgálat – együttműködő szervezetek listája.pdf